Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Saemien soptsestimmievuekieChevronRight
  6. Nahkoergöörnjen jaememeChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Nahkoergöörnjen jaememe

Daate soptseste lea gærjeste «Saemien lohkeme-gærja», maam Knut Bergsland jïh Gustav Hasselbrink tjaaleme. Ella Holm Bull lea gærjam daaletje tjaeleme-vuekien mietie tjaaleme.

Göökte stoerre gierkieh. Guvvie.

Nahkoergöörnje jaememe

Goh Nahkoergöörnje galki jaemedh, dellie dah altese almetjh eelkin onterdamman (onterdidh), guktie sån gåarede dejnie Nahkoergöörnjen sealojne. Jïh sïjhtin edtja rohkelidh dan stoerre Jupmielasse.

Men Nahkoergöörnje idtji gujht dïhte provhkh naan aejkien rohkelidh Jupmielasse, provhki barre rohkelidh jïh sjïeledidh dejtie jïjtjese jupmielidie. Jeehti barre, ij satne maehtieh rohkelidh, men maahta vueliem joejkedh dan Stoerre Jupmielasse.

Dellie dïhte altese fuelhkie bïllijin jïh jeehtin: «Ij gujht die Jupmelem maehtieh joejkedh.» Men Nahkoergöörnje joejki Jupmelem vueliem. Jïh dam vueliem minngelen gåhtjoejin Stoerre Jupmelen vueline.

Goh dellie lij joejkeme, dellie dah låavtegh eelkin svihtjemen, maaje lij öövre låedtjie. Jïh goh dellie vuartasjieh bæjjese, dellie vuejnieh ahte dïhte elmie goh rïhpese. Jïh dellie goh veelkes ledtije haalene dehtie gåeteste, goh dïhte Nahkoergöörnje jaama.

Dellie dah almetjh åadtjoejin vuejnedh ahte Jupmele novke lij govleme dan Nahkoergöörnjen rohkelassem, maaje lij barre vuelie.

Læringsressurser

Saemien soptsestimmievuekie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale