Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SoptseshChevronRight
  4. Soptsesi bïjreChevronRight
  5. Saemien soptsestimmievuekieChevronRight
  6. Rovhtegen bïjreChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Rovhtegen bïjre

Rovhtege staaloen gåmma. Tjaalege lea gærjeste «Staaloeh vienhtieh aske lea dålle» maam Kirsti Birkeland tjaaleme. Ella Holm Bull lea tjaalegem åarjel-saemien gïelese jarkoestamme.

Göökte stoerre gierkieh. Guvvie.

Rovhtege

Rovhtege lea åarjel-saemiej nomme staaloen gåmmese jïh dïejvese lea snuhtjeles, rånhtjoen, rööpseslaaketje vaerie.

Geelleben guelmesne lea, jallh sagke vïerrebe. Gellien aejkien ajve aktem tjelmiem åtna. Jalhts dïhte faagkan jïjnje, nimhtie maahta dam olkese vaeltedh jïh oksen-såalkan nualan bïejedh jallh voessetjen sïjse rijtedh jïh beelhtesne utnedh gævnjan. Plïjhtjestahkem ruevteste åtna mejnie vïrrem njamma dej almetjijstie mejtie ij lyjhkh. Gosse plïjhtjestahkem daarpesje maahta dïsse ajve tjåarvodh jïh dallatjinie båata haelehten.

Rovhtege lea låvnohke jïh ij dïsse maehtieh jaehkedh, ij annje njårkoeh, guktie ij naan aejkien maehtieh daejredh gusnie Rovhtege lea jis ij leah tjelmiejgujmie dåeredeminie.

Mearan staaloem dåaroemisnie jallh nulliehtimmesne buvvin, die dålle dïhte Rovhtegem jamhkele.

Læringsressurser

Saemien soptsestimmievuekie

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale