1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. FilmhChevronRight
  4. Saemien filmestudije-aarkhChevronRight
  5. Analyseredh karakteerem ChristinaChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Analyseredh karakteerem Christina

Vihkielommes filmesne leah karakteerh, jïh guktie karakteerh ovmessie tsiehkine dåemiedieh. Dorjehtæjjah tjuerieh karakteeride spealadidh juktie vuartasjæjjide eadtjalgehtieh jïh tsevtsieh. Maj-Doris Rimpi båeries karakteerem Christina spealede åenehkes-filmesne Stoerre vaerie.

Maj-Doris Rimpi. Foro
Maj-Doris Rimpi

Åvtelen vaestedh, tjoerh åenehks-filmem Stoerre vaerie vuejnedh.

Laavenjasse

Analyseredh karakteerem Christina

  1. Maam Christinan bïjre tuhtjh rïhpestimmie-sceenesne?
  2. Maam Christina baerneben jïh aahkoven bïjre tuhtjh?
  3. Buerkesth guktie Christina juvlemisnie dåemede?
  4. Guktie Christina skearkege filmen tjïrrh?
  5. Maam vïenhth vijriebasse Christinine heannede?

Læringsressurser

Saemien filmestudije-aarkh