1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. Åarjel-saemien grammatihkeChevronRight
  5. Lööneme-baakoej bïjreChevronRight
  6. Laavenjassh: Orre jïh lööneme baakoehChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Orre jïh lööneme baakoeh

Daennie sæjrosne laavenjassh lööneme-baakoej bïjre, guktie mijjieh saemien-gïelese baakoeh löönebe daaroen-gïeleste jïh jeatjah ammes-gïelijste. Lissine laavenjassh guktie Saemien Gïelegaaltijen åarjel-saemien gïele-tjïerte lea nænnoestamme guktie mijjieh edtjebe dejtie lööneme-baakojde tjaeledh.

Læringsressurser

Lööneme-baakoej bïjre

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter