1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. Åarjel-saemien grammatihkeChevronRight
  5. NomenhChevronRight
  6. Mij nomene?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Mij nomene?

Substantijvh, adjektijvh jïh pronovmenh maehtebe nomeninie gåhtjodh. Mijjieh dejtie kasusinie jïh taaline sojjehtibie.

Ovmessie nomenh. Guvvie.

Substantijve

Substantijve lea aate, almetje, dahkoe jallh mij akt maam ussjedibie lea konkreete jallh abstrakte ektievoete guktie vuesiehtimmien gaavhtan:

maana, tïjje, aavoe, gåetie, åssjele

Substantijven lea daamhtaj bijjie-lïhtse substantijve-jiehtieginie. Maehtebe raajesisnie utnedh substantijvh adjektijvh, pronovmenh jïh taale-baakoeh vuelie-lïhtseginie.

Gïehtjedh raajesem: Daah golme bïenjh

Baakoe bïenje maahta pronovmenem daate, taale-baakoe golme jïh adjektijve onne vuelie-lïhtseginie utnedh, daah golme onne bïenjh mij lea ektievoete raajesisnie.

Pronovmene

Pronovmene sæjhta jiehtedh substantijven sijjeste. Dïhte dan goerkesem åådtje substantijveste jallh tsiehkeste gusnie dam utnebe. Maehtebe teeksteste lohkedh mij substantijvide dïhte pronovmene vuesehte. Maehtebe aaj mïss'akt tjuvtjiedidh jïh dan mænngan pronovmenem utnedh. Pronovmene seamma vuekine sojjehtibie substantijvine. Raajesisnie pronovmene seamma sijjesne deavhta substantijvine, men ij dïhte maehtieh vuelie-lïhtsegem utnedh. Tjïjhtje pronovmene-dåehkieh gååvnesieh. Maahtah vielie dej bïjre grammatihke-gærjesne lohkedh.

Adjektijve

Adjektijvh leah baakoeh mah jïjtsevoeth jallh kvaliteeth buerkiestieh, guktie vuesiehtimmien gaavhtan:

guhkies, onne, tjeehpes

Gosse adjektijve oktegh raajesisnie, dellie dïhte lea substantijvine. Guktie vuesiehtimmien gaavhtan:

Lyövlehkem guadta.
Båetebe bueriebasse.

Kasush

Mijjieh nomenh gaektsine kasusinie sojjehtibie, akten-taalesne jïh gellien-taalesne.

Voestegh tjoerebe daejredh man gellie lïhtsh baakoe åtna, jis gööktelïhtsen-nomene jallh golmelïhtsen-nomene.

Gööktelïhtsen-nomenh leah nomenh mej leah göökte lïhtsh vuesiehtimmien gaavhtan bïenj-e jïh nomenh mej leah njieljie lïhtsh, vuesiehtimmien gaavhtan åår-e-dæjj-a, sop-tse-stimm-ie.

Golmelïhtsen-nomene golme lïhtsh åtna, vuesiehtimmien gaavhtan gaa-me-ge, åe-ru-ve.

Ij nominatijve-hammoe sojjehtimmieminngie-gietjem utnieh jïh mijjieh daam hammoem baakoe-gærjine gaavnebe, guktie vuesiehtimmien gaavhtan:

gærja, skuvle, gaevnie, barkoe, mobijle.

Lohkh vielie sojjehtimmien bïjre grammatihke-gærjesne.

Baakoeh

Saemien

Daaroen

bijjie-lïhtse

overledd

substantijve-jiehtege

substantivfrase

vuelie-lïhtsege

underledd

ektievoete

enhet

Læringsressurser

Nomenh

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter