1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. Åarjel-saemien grammatihkeChevronRight
  5. Raajese-bigkemeChevronRight
  6. Raajese-lïhtshChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Raajese-lïhtsh

Daennie sæjrosne datne raajese-lïhtsi bïjre lïerh. Datne lïerh mij subjekte, objekte, verbaale, adverbijaale jïh predikatijve raajesini. Lissine maahtah laavenjassh darjodh.

Baakoeh raajesetseegemen bïjre. Guvvie

Lohkh raajese-lïhtsi bïjre:

Darjoeh laavenjasside:

Læringsressurser

Raajese-bigkeme