Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. Åarjel-saemien grammatihkeChevronRight
  5. Raajese-bigkemeChevronRight
  6. Baakoeh jïh baakoe-jiehteghChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Baakoeh jïh baakoe-jiehtegh

Daennie sæjrosne lïerh baakoej jïh baakoe-jiehtegi bïjre jïh mij åejvie-baakoe, bijjie-lïhtse jïh nuelie-lïhtse. Lissine maahtah laavenjassh darjodh.

Baakoeh raajesetseegemen bïjre. Guvvie

Lohkh baakoej jïh baakoe-jiehtegi bïjre:

Darjoeh laavenjasside:

Læringsressurser

Raajese-bigkeme