Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. Åarjel-saemien grammatihkeChevronRight
  5. Raajese-bigkemeChevronRight
  6. Baakoeh jïh fraashChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Baakoeh jïh fraash

Lïerh baakoej jïh fraasi bïjre jïh mij åejvie-baakoe, bijjie-lïhtse jïh nuelie-lïhtse. Lissine maahtah laavenjassh darjodh.

Baakoebalve baakoejgumie raajese-bigkemen bïjre, Guvvie

Lohkh baakoej jïh fraasi bïjre:

Darjoeh laavenjasside:

Læringsressurser

Raajese-bigkeme