1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. Åarjel-saemien grammatihkeChevronRight
  5. Raajese-bigkemeChevronRight
  6. Raajese-bigkeme: Maam datne lïereme?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Raajese-bigkeme: Maam datne lïereme?

Darjoeh laavenjasside dle vuajnah man jïjnjem raajese-bigkemen bïjre måjhtah.

Baakoeh raajesetseegemen bïjre. Guvvie

Læringsressurser

Raajese-bigkeme