1. Home
 2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
 3. Mijjen gïeleChevronRight
 4. Åarjel-saemien grammatihkeChevronRight
 5. Baakoe-klaassi bïjreChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Baakoe-klaassi bïjre

Gaajhkh baakoeh baakoe-klaasside juekebe. Dah baakoe-klaassh leah: Substantijvh, pronovmenh, taale-baakoeh, adjektijvh, verbh, adverbh, adposisjovnh, konjunksjovnh, subjunksjovnh, interjeksjovnh jïh smaave baakoeh. Daennie teemesne baakoe-klaassi bïjre lïerh jïh guktie daej joekehts hammoeh.

Mijjieh baakojde baakoe-klaasside juekebe dej sojjehtimmie- jïh seerkeme-hammoej mietie, goerkesen jïh åtnoen mietie, v.g.:

 • gærja > gærjam
 • datne > dutnjien
 • vïjhte > vïjhtede
 • orre > orrebe
 • lohkedh > låhka
 • lohkedh > lohkije
 • hijven > hijvenlaakan
 • jïh

Morfologije lea learoe mij soptseste guktie baakoeh bigkesuvvieh.

Baakoeh

SaemienDaaroen
tjuvtjiedimmie-pronovmenepåpekende pronomen
gihtjeme-pronovmenespørrende pronomen
ov-vihties pronovmeneubestemt pronomen
maadth-taalegrunntall
öörnege-taaleordenstall
tjåenghkies-taalesamlingstall
sijjie-adverbestedsadverb
tïjje-adverbetidsadverb
vuekie-adverbemåtesadverb

Læringsressurser

Baakoe-klaassi bïjre