1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. Åarjel-saemien grammatihkeChevronRight
  5. JarkoestidhChevronRight
  6. Verbe 'lea'ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Verbe 'lea'

Daennie sæjrosne åadtjoeh lïeredh daaroen jïh saemien verben bïjre 'lea' jïh guktie sjædta gosse daaroen-gïeleste saemien-gïelese jarkosth.

Læringsressurser

Jarkoestidh