1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. Åarjel-saemien grammatihkeChevronRight
  5. VerbhChevronRight
  6. Nyöjhkeme: 2. laavenjasseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Nyöjhkeme: 2. laavenjasse

Daennie laavenjassesne göökte raajesh gusnie voestes raajesen verbe lea indikatijve preteritumesne. Datne edtjh raajesem jeatjadehtedh nyöjhkeme-raajesasse preteritumesne jïh verbide reaktoe nyöjhkeme-hammojde tjaeledh mubpien raajesisnie.

Læringsressurser

Verbh