1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. Åarjel-saemien grammatihkeChevronRight
  5. VerbhChevronRight
  6. Nyöjhkeme: 1. laavenjasseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Nyöjhkeme: 1. laavenjasse

Daennie laavenjassesne göökte raajesh gusnie voestes raajesen verbe lea indikatijve presensisnie. Datne edtjh mubpien raajesem tjaeledh nyöjhkeme-hammose presensisnie.

Læringsressurser

Verbh