1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. Åarjel-saemien grammatihkeChevronRight
  5. VerbhChevronRight
  6. Laavenjasse: Perfektume ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjasse: Perfektume

Daennie laavenjassesne göökte raajesh gusnie voestes raajesen verbe lea presense perfektumesne. Datne edtjh mubpien raajesem jeatjadehtedh jïh dam verbem preteritume perfektumese tjaeledh.

Læringsressurser

Verbh