1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. Åarjel-saemien grammatihkeChevronRight
  5. Seerkeme-baakoehChevronRight
  6. Laavenjasse: Seerkeme-baakoehChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjasse: Seerkeme-baakoeh

Daennie sæjrosne maahtah lohkedh guktie saemien-gïelen joekoen vuekie seerkeme-baakoeh nuhtjedh. Maahtah aaj lohkedh dej joekehtsi bïjre saemien jïh daaroen gïeli gaskem. Lohkh tjaalegem jïh darjoeh laavenjasside.

Ovmessie grammatihkebaakoeh tjaaleme. Guvvie

Mijjen giele

Mijjen saemien giele darhke. Muvhtide diejvesidie dan jijnje baakoe guktie gellielaakan maahta aktem mubpeste jih gåalmedem njealjadistie joekehtehtedh. Muvhten aejkien jis maahta aktine jallh gøøktine baakojne jiehtedh maam jeatjah gielesne lij tjoereme jijnji baakoej sijse giebredh.

Guktie dihte mijjen baakoe: Buaredh. Oksem rihpesth jih olkese vuertesjh jih jeahtah, buaredh. Dellie daaroen tjoeverh govhte baakoeh jiehtedh aerebi goh buektehth laadtan jallh rovkijese boejhkelidh: Det er pent vær i dag. Jis leah maam ussjedamme darjodh, dle maahta govledh mejtie ussjedh varki darjodh, jis jeahtah edtjh, bovresne vaedtsielidh, dellie daejribie ih guht man guhkiem gaatoeh. Mohte jis jeahtah edtjh bovresne minnedh, dle daejribie maahtah abpe biejjiem gaatodh. Gihtjh jeahtah man guhkene dihte dov bovre.

Seamma laakan aktede baakoste maahta govledh mejtie gie maam ikth dorje, njulhtjie, vuj gellien aejkien, njolhtje. Dovne man varki, jis njulhtjeste, jallh man gellien aejkien varki njolhtjestalla. Gaajhkem dagkerem lij daaroen tjoereme jijnji baakoej gujmie bihkedidh.

Jaahkenelkien Aanna[1]

1. laavenjasse

Ohtsedh gaajhkh dah seerkeme-baakoeh tjaalegisnie. Tjaelieh aaj dej seerkeme-baakoej maadth-baakoeh.

2. laavenjasse

Tjaelieh muvhth raajesh mah vuesiehtieh dah joekehtsh saemien-gïelen jïh daaroen-gïelen gaskem.

3. laavenjasse

Buerkesth dam maam tjaelije soptseste saemien-gïelen bïjre.

  1. 1«Don jih daan bïjre I». Jacobsen, Aanna. Daasta berteme. 1997.

Læringsressurser

Seerkeme-baakoeh