1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. Åarjel-saemien grammatihkeChevronRight
  5. Seerkeme-baakoehChevronRight
  6. Verbh adjektijvijsteChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Verbh adjektijvijste

Daennie sæjrosne maahtah lïeredh guktie edtjh verbh adjektijvijste seerkedh. Daagkerh verbh soptstieh guktie maam akt sjædta, jeatjahtåvva jallh evtede guktie adjektijve tjïelkeste. Gosse goerem vuartasjamme maahtah laavenjasside darjodh.

Guktie verbh adjektijvijste seerkedh

Seerkeme-gietjieh

Seerkeme-verbh

Maadth-baakoeh

Buerkiestimmieh

(o) -dh

båajtodh

buajtehks,

buajtehke

nimhtie sjïdtedh guktie adjektijve tjïelkeste, buajtehke sjïdtedh

-nidh/ -midh

buaranidh

buerie

jeatjahtovvedh guktie buerebe sjædta

(e5) -didh

kråånedidh

kruana

kruana/ kråånehke sjïdtedh

(a) -sjidh

kruanasjidh

kruana

kruana/ kråånehke vååjnedh jallh jïjhtedh

(a) -sjidh

råvnasjidh

rovnegs, rovnege

tuhtjedh mij akt rovnege

(a) -sjidh

tseagkasjidh

tseagkoeh,

tseagkan

tseagkoeh, tseagkan årrodh/tjåadtjodh

-gidh

gåabragidh

gåabroeh,

gåabran

gåabroeh/gåabran sjïdtedh

-ovvedh

bieljiehtovvedh

bieljehts

bieljehts sjïdtedh

-rostedh, -ostedh

håjnarostedh

håjnoes, håjnan

håjnan sjïdtedh

-iedidh

baektjiedidh

baaktjes,

bååktjehke

bååktjehke sjïdtedh, domtedh

-didh/ -mdidh

guhkiedidh

guhkies, guhkie

maam akt darjodh guktie mij akt guhkebe sjædta

-stalledh

veaksastalledh

vieksies,

veaksehke

vuesiehtidh man veaksehke lea

Laavenjassh

Læringsressurser

Seerkeme-baakoeh