1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. Åarjel-saemien grammatihkeChevronRight
  5. Seerkeme-baakoehChevronRight
  6. Guktie maadth-verbeste seerkedhChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Guktie maadth-verbeste seerkedh

Saemien-gïelesne maehtebe orre baakoeh jeatjah baakojste darjodh, dellie mijjieh baakoeh seerkebe. Daennie sæjrosne maahtah lïeredh guktie baakoeh maadth-verbeste seerkedh.

Tjoejeminie. Guvvie.

Dåeredh baalkam jïh lïerh guktie orre baakoeh seerkedh maadth-verbeste tjoejkedh.

Læringsressurser

Seerkeme-baakoeh