1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. Åarjel-saemien grammatihkeChevronRight
  5. Seerkeme-baakoehChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Seerkeme-baakoeh

Saemien-gïelesne mijjieh gellie nuepieh utnebe baakoeh seerkedh, orre baakoeh darjodh goh seerkeme-baakoeh. Seerkeme-baakoej leah joekehth seerkeme-gietjieh mah vielie bïevnesh maadth-baakojde lissiehtieh juktie orre baakoeh sjidtieh.

Læringsressurser

Seerkeme-baakoeh