1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. Gaaltiji bïjreChevronRight
  5. Gaaltije-åtnoeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Gaaltije-åtnoe

Gosse datne edtjh gaaltijh nuhtjedh, tjoerh daejredh gusnie gaaltijh gaavnh jïh guktie edtjh gaaltijidie rïekteslaakan nuhtjedh.

Ung mann noterer på en blokk mens han ser på mobilen sin. Bilde.

Mij hijven gaaltije-åtnoe?

Gosse datne edtjh gaaltijh nuhtjedh, tjoerh daejredh gusnie gaaltijh gaavnh jïh guktie edtjh gaalijidie rïekteslaakan nuhtjedh. Jis edtjh jeatjebi tjaalegh gaaltijinie nuhtjedh tjoerh dam saarnodh. Jis ih dam darjoeh, dellie jeatjebh maehtieh jiehtedh datne plagijeradamme.

Datne maahtah aaj bïevnesh nuhtjedh maam ih daarpesjh saarnodh. Vuesiehtimmien gaavhtan sïejhme daajroe guktie Snåasen tjïelte lea meatan saemien gïelereereme-dajvesne jallh Aili Keskitalo lea Saemiedigkien presideente.

Men mujhtieh saarnodh jis datne gïem akt gihtjeme, jallh learoe-gærjah jïh jeatjah tjaaleldh tjaalegh gaaltijinie nuhtjeme juktie bïevnesh gaavnedh.

Læringsressurser

Gaaltiji bïjre

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter