1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. GïeleChevronRight
  5. Aalkoe-almetji gïeli bïjreChevronRight
  6. Laavenjassh: Aalkoe-almetji gïelhChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Aalkoe-almetji gïelh

Daennie sæjrosne laavenjassh teemese Saemien jïh aalkoe-almetji gïelh.

Pc og bøker. Foto

1. laavenjasse

Daan biejjien saemien-gïele viesjies jïh vaenie-låhkoen tsiehkesne stoere siebriedahkesne. Man åvteste læjhkan vihkele saemien lïeredh? Tjaelieh ussjedihks tjaalegem jïh buerkesth guktie gïele vihkele saemiej identiteetese jïh kultuvrese dov mïelen mietie. Guktie saemieh maehtieh jïjtse gïelem jïh kultuvrem nænnoestidh daaletje siebriedahkesne. Buerkesth vuesiehtimmiej-gujmie.

2. laavenjasse

Saemien-gïelen jïjnjh baakoeh jïh jiehtegh eatnemen jïh dovletje jielede-vuekiej bïjre, goh båatsoen, göölemen, lidtemen jïh vijremen bïjre. Vuartesjh videoem: Bruker over 300 ord for snø - NRK Sápmi

Veeljh aktem teemam. Tjöönghkh baakoeh jïh guvvieh teeman bïjre. Darjoeh åehpiedehtemem guvviejgujmie jïh åehpiedehtieh.

3. laavenjasse

Goeredh guktie saemien gïeli tsiehkieh daan biejjien. Guktie noerhte-saemien gïelen tsiehkie jïh guktie dej unnebe saemien gïeli tsiehkieh goh åarjel-saemien? Ohtsedh bïevnesh gaske-viermesne. Tjaelieh åenehks ussjedihks tjaalegem daan teeman bïjre. Buerkesth vuesiehtimmiejgujmie.

4. laavenjasse

Goeredh guktie veartenen aalkoe-almetji gïeli tsiehkieh. Guktie daejrebe mennie tsiehkesne akte gïele, man håvhtadihks lea UNESCO:n mietie? Mennie tsiehkesne dah saemien gïelh? Ohtsedh bïevnesh gaske-viermesne. Tjaelieh åenehks bievnije tjaalegem daan teeman bïjre. Buerkesth vuesiehtimmiejgujmie.

Læringsressurser

Aalkoe-almetji gïeli bïjre

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter