1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. GïeleChevronRight
  5. Saemielaaken gïelenjoelkedasshChevronRight
  6. Laakh jïh konvensjovnhChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Laakh jïh konvensjovnh

Daennie teemesne datne åahpenadth mah nasjonaale laakh jïh gaske-nasjonaale konvensjovnh mah saemien gïelem, kultuvrem jïh siebriedahkem edtjieh gorredidh jïh evtiedidh. Datne lïerh saemie-laaken gïele-njoelkedassi bïjre jïh mah reaktah saemien gïelese mah saemie-laaken mietie nænnoestamme.

Det samiske flagget vaier framfor Stortinget. Foto

Læringsressurser

Saemielaaken gïelenjoelkedassh

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter