Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. GïeleChevronRight
  5. Saemielaaken gïelenjoelkedasshChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Saemielaaken gïelenjoelkedassh

Saemien gïele akte veartenen aalkoe-åålmegi gïelijste. Saemien gïele, kultuvre jïh siebriedahke lea vaarjelamme nasjonaale laakine jïh gaske-nasjonaale konvensjovnine.

Samiske flagget vaier ved Stortinget. Foto
Saemien saevege Stoerredigkien ålkoelisnie.

Nöörjen Stoeredigkie jaepien 1988 Maadth-laakese lissiem nænnoesti juktie staaten dïedte saemien åålmege maehtieh jïjtse gïelem, kultuvrem jïh siebriedahkem gorredidh jïh evtiedidh. Jaepien 1987 sjïere saemie-laakem nænnoesti. Daate laake Saemiedigkien bïjre jïh jeatjah saemien reaktaj bïjre. Saemie-laaken sjïere gïele-njoelkedassh mah nænnoestieh saemien-gïelen reereme-dajven bïjre, ööhpehtimmie-reaktaj bïjre, dovne reaktah jeatjah nasjonaale laaki mietie. Saemien reaktah aaj vaarjelamme gaske-nasjonaale konvensjovni mietie mejtie Nöörjen staate leah bæjhkoehtamme.

Læringsressurser

Saemielaaken gïelenjoelkedassh