1. Home
 2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
 3. Mijjen gïeleChevronRight
 4. GïeleChevronRight
 5. Jienebegïelevoeten bïjreChevronRight
 6. Laavenjassh jienebegïelevoeteChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh jienebegïelevoete

Laavnjassh teemese Jienebegïelevoete. Daah laavenjassh leah gærjeste Gïele lea faamoe.

Aahka gon aahkuveh soptsesteminie. Guvvie.

1. laavenjasse

Mij lea Saaran

 1. voestes-gïele?
 2. nubpien-gïele?

Saara lea 15 jaepien båeries. Dan voestes-gïele lea daaroen gïele maam gåetesne lïereme jïh dam tjidtjine; fïerhten biejjien soptseste. Maana-giertesne saemien lïeri. Jallan vïjhten jaepien båeries dillie goh saemien-gïelen maana-giertesne eelki. Maana-giertesne gaajhkh barkijh barre saemiestin, jïh ånnetji die aelkiesti saemiestidh. Daelie Saara gåabpatjahkide gïelide mahte seamma hijven soptseste.

2. laavenjasse

Mij dov ietnien-gïele jallh voestes-gïele? Dov göökte ietnien-gïelh?

3. laavenjasse

Mij dov nubpien-gïele?

4. laavenjasse

Mij jallh mah dov ammes-gïelh?

5. laavenjasse

Gihtjh luhkie almetjh mij lea dej

 1. ietnien-gïele (voestes-gïele)
 2. nubpien-gïele
 3. ammes-gïele

6. laavenjasse

Mij tjidtjien ietnien-gïele?

7. laavenjasse

Mij dïhte sïejhmemes ammes-gïele?

8. laavenjasse

WEB-sæjroem darjodh gusnie åejvie-gïele lea saemien-gïele. Sæjrose jallh sæjrojde saaht maam tjaeledh. Jeatjah dajven noerh edtjieh dijjen bïjre lohkedh, vg guktie dijjen luvnie daelie jnv. Sæjrose jallh sæjrojde tjaelede daej aamhtesi bïjre:

 • musihkevideo-vierhtiedimmie
 • tjihtesh/dikth
 • gaahtjemen jallh raavra-tjiektjemen bïjre
 • gaarvoej bïjre
 • bivtemen jïh vïjremen bïjre
 • dijjen luvnie vihkielommes saemiej bïjre
 • guktie dijjen luvnie noerine årrodh
 • eejehts-faaleldahkh
 • gieriesvoeten bïjre
 • åehpies filme- jallh musihke-naestien bïjre
 • geeruvi/narkotihken vaahresen bïjre jnv.

Idie galkh gaajhki aamhtesi bïjre tjaeledh goh. Bööremes doestedh saemien gïelese tjaeledh. Hijven buektiehtidh jïjtjedh åssjalommesi bïjre tjaeledh.

Læringsressurser

Jienebegïelevoeten bïjre