1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. GïeleChevronRight
  5. Jienebegïelevoeten bïjreChevronRight
  6. Tjaatse-gïele jïh ammes-gïeleChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Tjaatse-gïele jïh ammes-gïele

Muvhth almetjh eah maamkh gan govlh. Dagkeres almetje lea bieljehts. Dan lea gïele mejnie goerkesovvedh jalhts ij maam soptsesth.

Torbjørn jaglands taale blir døvetolket. Foto

Tjaatse-gïele

Bieljehts almetje gïetigujmie soptseste. Gïele lea tjaatse-gïele. Dam gïelem aalkovistie lïereme mejnie goerkesadtedh. Hijven jis fïere guhte tjaatse-gïelem lïereme. Dellie buektiehtamme guarkadidh dagkeri almetji gujmie gïeh eah govlh.

Ammes-gïele

Ammes-gïele lea gïele man jeatjah tsiehkie dovne byjreskisnie jïh siebriedahkesne jïh dam ij daarpesjh fïerhten biejjien soptsestidh. Ammes-gïelem maahta govledh meedijisnie, vg TV:sne jïh radiosne jïh ij leah dïsse viedtelh seammalaakan goh voestes- jïh nubpien-gïelese.

Dagkeres gïele lea Englaanten gïele, teevetje-gïele jeatjah saemien-gïele jnv. Jalhts Englaanten gïelem gåvla dellie ij leah sïejhme dam soptsestidh byjreskisnie jallh siebriedahkesne. Nimhtie dam ammes-gieline gåhtjoeh. Ammes-gïelem gujht aelhkebe lïeredh jis ietnien-gïelem hijven maahta.[1]

Baakoeh

Saemien

Daaroen

tjaatse-gïele

tegnspråk

teevetje-gïele

tysk

  1. 1«Gïele lea faamoe». Maren Palismaa. Davvi Girji. 2006.

Læringsressurser

Jienebegïelevoeten bïjre