1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. GïeleChevronRight
  5. Jienebegïelevoeten bïjreChevronRight
  6. Nubpien-gïeleChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Nubpien-gïele

Nubpien-gïele lea dïhte gïele maam leara ietnien-gïelen minngelen. Nubpiem gïelem maahta lïeredh jov gosse voestes-gïelem lïereme. Dam gïelem aaj maahta fïerhten biejjien utnedh, beajjetje soptsestallemisnie jïh voen siebriedahkesne.

Ungdommer. Foto.

Mij nubpien-gïele?

Nubpien-gïele lea gïele mij ij sïejhme gåetesne soptsestidh. Dam gïelem leara jïh soptseste jeatjah sijjine, vg maana-gïertesne, skuvlesne jallh voelpigujmie ektesne.

Nubpien-gïelem sïejhmemes voerkeslaakan maanese leerie. Eejhtegh sijhtieh maana edtja nubpiem gïelem lïeredh. Maanam saemien-gïelen maana-giertese bïejedh, biejjie-hïejmese jallh gïele-beasan gogka akth. Dellie maana gïelem aalka soptsestidh. Gosse almetje gïelem leara jåårke nubpiem gïelem dellie maahta guektien-gïelen sjïdtedh. Dellie gielide raakte seamma hijven soptseste.

Voestes-gïelen tjiehpiesvoete nubpien-gïelen lïeremem jïh övtiedimmiem dæjpa. Jis almetje jïjtse voestes-gïelem hijven maahta dellie nubpien-gïelem verkebe leara. Voestes-gïelen gïeleræjhkoesvoeth, baakoeh, jiehtesh jïh daajroeh abpe nubpien-gïelem lïeremem jïh övtiedimmiem dijpieh.[1]

  1. 1«Gïele lea faamoe». Maren Palismaa. Davvi Girji. 2006.

Læringsressurser

Jienebegïelevoeten bïjre