1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. GïeleChevronRight
  5. Jienebegïelevoeten bïjreChevronRight
  6. Ietniengïele jïh voestesgïeleChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Ietniengïele jïh voestesgïele

Muvhth almetjidie gujht aelhkie mujhtedh mij dej ietnien-gïele. Såamasidie ij leah. Ietnien-gïele ij leah ajve tjidtjien gïele. Nov aaj aehtjien gïele. Ietnien-gïele lea sïejhmemes gïele maam aalkovistie gåetesne leara.

Aahka gon aahkuveh soptsesteminie. Guvvie.

Ietnien-gïele

Almetje maahta göökte ietnien-gïelh utnedh. Jis eejhtegi leah göökte ietnien-gïelh, jïh gåabpatjahkh jijtsi ietnien-jallh voestes-gïelem maanine soptsestieh, dellie maana göökte ietnien-gïelh leara, vg aehtjie saemeste jïh tjidtjie jis daaroste.

Voestes-gïele

Voestes-gïelem maahta utnedh ietnien-gïelese synonyjmine. Dïhte seamma goh ietnien-gïele. Dïhte gïele maam almetje voestes gietjeste leara, dam voestes-gïeline gåhtjoeh. Jis almetje göökte gïelh akten-aejkien leara, dellie ij maehtieh jiehtedh dan lea dovne voestes- jïh nubpien-gïele. Dan leah göökte ietniengïelh. Muvhtene nemhtie almetjen nubpien-gïele lea veaksahkåbpoe goh dïhte voestes-gïele. Dam vueptiestibie gosse almetje åehpies aamhtesi bïjre soptseste. Dellie gïelem veeljie mïsse aelhkie jïh iemielaakan soptsestidh.

Almetjasse daerpies jïjtse voestes-gïelem dan hijven lïeredh jïh maehtedh guktie buektehte. Almetje dovne daarpehte voestes-gïelen daajroej bïjre eavadidh jïh abpe jielemem dam gïelem övtiedidh, baakoe-låhkoem jïh jiehtesh. Juktie aamhth jïh jiehtesh leara jïh daajroeh voestes-gïelen bïjre åådtje, dellie stoerre viehkie dan sov nubpien-gïelen övtiedæmman. Bööremes lij jis almetje nöörie voestes-gïelem fïerhten biejjien soptsestidh, ij gåetesne ajve, siebriedahkesne dovne. Muvhth ij almetjen voestes-gïele åvtanamme dan hijven guktie byöreme.[1]

  1. 1«Gïele lea faamoe». Maren Palismaa. Davvi Girji. 2006.

Læringsressurser

Jienebegïelevoeten bïjre