1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
  4. GïeleChevronRight
  5. Jienebegïelevoeten bïjreChevronRight
  6. Gïele ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Gïele

Gïele lea dïhte mejnie almetje jïjtse åssjalommesh buakta. Gïele lea guarkeme-vierhkie. Gieline maahta, vg tjïelkestidh, guvviedidh, soptsestidh, tsællodh, digkiedidh/dïejveldidh, gihtjedidh jïh raeriestidh.

Aahka gon aahkuveh soptsesteminie. Guvvie.

Mij gïele?

Gïele lea dïhte mejnie almetje jïjtse åssjalommesh buakta. Gïele lea guarkeme-vierhkie. Gieline maahta, vg tjïelkestidh, guvviedidh, soptsestidh, tsællodh, digkiedidh/dïejveldidh, gihtjedidh jïh raeriestidh. Gieline viehkine maehtebe mujhtedh maam vaestiedidh, maam guarkedh jïh vuejnedh.

Gïeline kultuvrem jïh aerpie-vuekieh lïerebe mah mijjen jïjtje-domtese daerpies. Gïeline kultuvrem guarkebe jïh mijjen sijjiem desnie. Kultuvrine viehkine jis lïerebe mej vuekiejgujmie siebriedahkesne. Gïeline siebriedahkesne bearkadibie. Jeenebi gïeligujmie dellie mih buerebe-laakan bearkadibie.

Soptsestims-gïele lea sïejhmebe goh tjaeleme-gïele. Soptsestimmine almetje leara jïh gïelem nænnoste. Muvhtene aelhkebe domtoeh jïh åssjalommesh tjaaleldh tjïelkestidh goh njaalmeldh? Muvhth eah lyjhkh tjaeledh jïh dagkerem barkoem veeljieh gusnie ij daerpies man jeenjem tjaeledh.[1]

  1. 1«Gïele lea faamoe». Maren Palismaa. Davvi Girji. 2006.

Læringsressurser

Jienebegïelevoeten bïjre