Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Mijjen gïeleChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Mijjen gïele

Daennie teemesne åadtjoeh gïelen bïjre lïeredh. Guktie mijjen gïele bigkeme, jïh guktie maehtebe tjaeledh. Gïele lea vihkeles biehkie mijjen identiteeteste, jïh gosse soptsestibie jïh tjaelebe, mijjieh soptsestibie gie mijjieh libie jïh gustie båetebe.

Kaarhth mah saemien gïele-dajvide vuesehte. Guvvie

Emner

Mijjen gïele

  • Gïele

    Daennie teemesne åadtjoeh gïelem bïjre lïeredh. Guktie mijjen gïele bigkeme, jïh guktie maehtebe tjaeledh.

  • Gaaltiji bïjre

    Daennie sæjrosne raerieh guktie maahtah gaaltijh nuhtjedh nuhteligs vuekine.