1. Home
 2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
 3. ÅehpiedehtedhChevronRight
 4. Åehpiedehtemh jïh håalemhChevronRight
 5. Åehpiedehtemem vuarjasjidhChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Åehpiedehtemem vuarjasjidh

Vuejnieh guktie lektovre Inger Holtan jïh altese learohkh Hartvig Nissens skuvlesne Oslosne vuarjasjimmine njaalmeldh åehpiedehtiemistie berkieh.

Maam learoe-soejkesje vuarjasjimmien bïjre jeahta?

Saemien-faagesne ih edtjh ajve digkiedimmine meatan årrodh jïh håalemh jïh åehpiedehtemh hööltedh. Datne edtjh aaj ulmien vööste barkedh juktie ahkedh væjkalåbpoe sjïdtedh njaalmeldh tsiehkine. Jïh ij ajve dïhte – datne edtjh aaj maehtedh ”goltelidh, vuarjasjidh jïh bïhkeden bïevnesh bååstede vedtedh mubpiej njaalmeldh åehpiedehtiemidie”!

Nuhteligs dutnjien jïh mubpide

Vihkeles datne krïevenasside damth mej mietie dijjieh learohkh vuarjasjamme sjidtieh, juktie ajve dellie datne buektehth tjïelke jïh nuhteligs bïevnesh bååstede vedtedh dov mubpie-learoehkidie. Krïevenassh aaj hijven viehkie dutnjien gosse edtjh akten njaalmeldh åehpiedehtiemasse ryöjredidh, juktie dellie daajrah maam lohkehtæjja datneste veanhtede.

Maehtebe bïevnesh bååstede vedtedh joekehtslaakan. Videove bijjielisnie dutnjien aktem vuekiem vadta jieniebistie, jïh mijjieh gegkiestibie dïhte dutnjien skraejriem vadta barkojne nïerhkedh goh positijve laejhtije, dovne aavojne jïh itjmiesvoetine!

1. laavenjasse

Gyhtjelassh videovasse

 1. Mij sæjhta jiehtedh prosessesne barkedh njaalmeldh åehpiedehtieminie?
 2. Mij lea aevhkie daejnie vuekine, lohkehtæjja Inger Holtanen mietie?
 3. Mij akte åvtese-bïevnese?
 4. Inger Holtan dïejvesem vekstpunkt nuhtjie. Buerkesth mij akte vekstpunkt lea.
 5. Maam Andrea tuhtjie lea gïervemes gosse edtja håalemem hööltedh?
 6. Andrea ånnetji dearkoes gosse edtja håalemem hööltedh. Mij maahta daam dearkoesvoetem giehpiedidh, Andrean mietie?
 7. Andrean håalemen mænngan klaasse åådtje responsem vedtedh. Mïsse doh mubpieh learohkh edtjieh responsem vedtedh?
 8. Tuhtjh hijven jallh nåake responsem sinsætnan numhtie vedtedh? Tjïelkesth dov vaestiedassem.
 9. Man åvteste Andrea lyjhkoe satne naemhtie vuarjasjamme sjædta?
 10. Mij lea sinsitnie-vuarjasjimmie?
 11. Man åvteste lohkehtæjja meala learohki vuarjasjimmie sinsitneste satnem dåårje altese vuarjasjimmesne?
 12. Ellida tuhtjie åtnoe response-goerijste aktem vielie reaktoe vuarjasjimmiem learoehkijstie vadta. Guktie sov vuajnoem tjïelkeste?
 13. Maam Kari learohke-vuarjasjimmien bïjre ussjede?
 14. Mah aevhkieh vuarjasjimmie-barkoe vadta response-dåehkine, lohkehtæjjan mietie?
 15. Man åvteste Ellida meala vihkeles lïeredh håalemh jïh åehpiedehtemh hööltedh?

2. laavenjasse

Darjoeh aktem raeriestimmiem akten vuarjasjimmie-goerese njaalmeldh åehpiedehtiemasse.

Læringsressurser

Åehpiedehtemh jïh håalemh

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter