Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Tjaaleldh govlesadtemeChevronRight
  4. Tjaelemen bïjreChevronRight
  5. Laavenjassh kronihkeseChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh kronihkese

Daennie sæjrosne laavenjassh kronihkese «Tïjje båateme gaatelassjedh» maam Inge Even Danielsen tjaaleme.

Kaarre bovsh gïehtjedeminie. Guvvie

1. laavenjasse

Man bïjre Inge Even Danielsen tjaala?

2. laavenjasse

Maam Danielsen laajhta? Mah gïeleviehkie-dïrregh nuhtjie? Vuesehth vuesiehtimmiejgujmie.

3. laavenjasse

Kronihke edtja dovne ussjeden jïh bievnije årrodh. Gaavnh vuesiehtimmieh tjaalegistie gusnie Danielsen ussjede jïh beavna.

4. laavenjasse

Tjaelieh vaestiedassem kronihkese.

Baakoeh

Saemien

Daaroen

laejhtedh

kritisere

ussjeden

resonnerende

bïevnije

informerende

Læringsressurser

Tjaelemen bïjre

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale