Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Tjaaleldh govlesadtemeChevronRight
  4. Tjaelemen bïjreChevronRight
  5. KronihkeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kronihke

Kronihkesne tjaelije jïjtse åssjaldahki jïh mïeli bïjre tjaala. Tjaelije maahta viehkie-vierhtieh nuhtjedh goh ironije, speatjadimmieh jïh gïeleldh guvvieh.

Nærbilde av en som skriver på tastatur. Foto.

Mij kronihke?

Kronihke akte plaerie-sjangere mij ussjedammes jïh edtja mijjem bïevnedh. Gellien aejkien tjaelije kronihkem tjaaleme goh akte digkiedimmie-lahtese.

Kronihke mahte seamma goh artihkele, men faageles sisvegem åtna. Kronihke gellie bielieh aktede aamhtesistie vuesehte. Hijven kronihke dellie lohkije dïjrem guarkoe jalts ij maam akt aamhtesen bïjre daejrieh. Kronihke edtja mijjem skreejredh akten aamhtesen bïjre ussjedidh jïh aamhtesem jieniebijstie bielijste vuejnedh.

Kronihkesne tjaelije maahta viehkie-vierhtieh nuhtjedh goh ironije, speatjadimmie jïh guvvieh. Baakoe-veeljeme maahta mijjem bååhperostedh.

Kronihkh maehtebe plaerine jïh gaske-viermesne gaavnedh. Doh jeenemes kronihkh, mah åarjel-saemien gïelesne tjaaleme, maehtebe Saemiedigkien nedte-sæjrojne gaavnedh.

Baakoeh

Saemien

Daaroen

speatjadimmie

overdrivelse

Læringsressurser

Tjaelemen bïjre

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale