Hopp til innhold

 1. Home
 2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
 3. Tjaaleldh govlesadtemeChevronRight
 4. Tjaelemen bïjreChevronRight
 5. Laavenjassh teemese kååserijeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh teemese kååserije

Daennie sæjrosne tjaeleme-laavenjassh teemese kååserije.

Nærbilde av en som skriver på tastatur. Foto.

1. laavenjasse

Tjaelieh aalkoem kååserijese gusnie man akt bïjre tjaalah mij datne tuhtjh nåake mijjen siebriedahkesne.

2. laavenjasse

Tjaelieh kååserijem. Veeljh jïjtje teemam.

Tjaeleme-raerieh

 • Gaavnh teemam man bïjre sïjhth tjaeledh
 • Mah åssjaldahkh dutnjien båetieh jïh mah åssjelh dutnjien båetieh?
 • Veeljh åssjelidie mejtie tuhtjh bööremes sjiehtieh, jïh tjaelieh disposisjovnem.
 • Tjaelieh aalkoem. Aelkieh tsiehkine, heannadimmine, vïhtesjimmine jallh viertiestimmine.
 • Tjaelieh åejvie-boelhkem. Sjïehth gïelem sjangerasse. Nuhtjh gïeleviehkie-dïrregh mah sjangerasse sjiehtieh.
 • Tjaelieh galhkuvem. Mujhtieh bååstede aalkose tjuvtjiedidh.

Baakoeh

Saemien

Daaroen

åssjele

ide

vïhtesjimmie

observasjon

tsiehkie

situasjon

Læringsressurser

Tjaelemen bïjre

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale