1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Tjaaleldh govlesadtemeChevronRight
  4. Tjaelemen bïjreChevronRight
  5. Tjaelieh ållermaehtememChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Tjaelieh ållermaehtemem

Daennie sæjrosne laavenjassh faage-sæjrojde Gærja-ållermaehteme jïh Filme-ållermaehteme.

Skolebøker og eple i klasserom. Foto.

1. laavenjasse

Veeljh aktem gærjam maam lohkeme jïh tjaelieh gærja-ållermaehtemem gærjan bïjre.

2. laavenjasse

Tjaelieh filme-ållermahetemem akten filmen bïjre maam vuajneme.

Læringsressurser

Tjaelemen bïjre

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale