Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Tjaaleldh govlesadtemeChevronRight
  4. Tjaelemen bïjreChevronRight
  5. Laavenjassh: TjuvrieChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Tjuvrie

Laavenjassh tjaalegasse «Tjuvrie».

Tjuvrieh saejtiegujmie filmeste Ofelas. Guvvie.

1. laavenjasse

Man åvteste akte svïenske fæjjoe Nöörjen sïjse bööti?

2. laavenjasse

Man åvteste vïenhth saemie baalkam tjuvride vuesiehti?

3. laavenjasse

Man åvteste saemie tjuvride jeehti dah tjoerin vuertedh gaertienasse vuelkedh goske jemhkelde sjïdti?

4. laavenjasse

Mij guvhkiehtæjja?

5. laavenjasse

Guktie saemie åajsoeji fæjjoem nulliehtidh?

6. laavenjasse

Man åvteste kåahpere-nuvvieh akten buartan tsaapmeme?

Læringsressurser

Tjaelemen bïjre

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale