Hopp til innhold

 1. Home
 2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
 3. Tjaaleldh govlesadtemeChevronRight
 4. Goerehtimmie-laavenjasseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Goerehtimmie-laavenjasse

Stööremes laavenjasse mejnie edtjh barkedh jåa 3. jaepesne lea goerehtimmie-laavenjasse. Skuvlh maehtieh dejnie ovmessie vuekine barkedh. Vihkeles laavenjassine lea prosesse, guktie barkoem tjïrrehtidh. Daesnie raerieh dåeriesmoeri jïh barkoe-vuekiej bïjre jïh guktie laavenjassem bigkedh.

En kulepenn og skrivebok ligger oppå en bærbar datamaskin. Foto.

Gosse datne edtjh goerehtimmie-laavenjassem tjaeledh, edtjh dotkedh, dotkijinie barkedh. Voestegh tjoerh goerehtimmie-laavenjassen teemam veeljedh jïh jïjtje dåeriesmoerem tseegkedh.

Goerehtimmie-laavenjassen definisjovne

Goerehtimmie-laavenjasse lea faageles teekste. Mujhtieh gosse laavenjassine barkh:

 • tjïelke dåeriesmoerem gaavnedh
 • voerkes vuekine tjaeledh
 • sjïere faage-dïejvesh våaroeminie utnedh
 • gaaltijh laejhtehkslaakan nuhtjedh guktie gåarede dejtie gaavnedh, datne edtjh digitaale gaaltije-vuesiehtimmiem haalvedh

Gosse datne dotkeminie dellie datne edtjh sekundæære-gaaltijh jallh teorijh gaavnedh dov aamhtesen bïjre guktie datne maahtah gïengielåbpoe aamhtesasse goerehtidh.

Guktie laavenjassem bigkedh

Laavenjassen biehkieh leah åvte-sæjroe, sisvege, goerehtimmie jïh gaaltije-læstoe. Datne edtjh laavenjassem bigkedh sjïere öörnegen mietie.

Åvtebarkoe: dåeriesmoere jïh disposisjovne

Datne maahtah ovmessie aamhtesh veeljedh goerehtidh. Tjiehpies-lidteratuvrijste jallh gïeleldh aamhtesijstie, maahtah dåeriesmoerem gaavnedh.

Tjiehpies-lidteratuvrijste maahtah vuesiehtimmien gaavhtan:

 • sjïere tïjje-boelhkem goerehtidh, vuesiehtimmien gaavhtan göökte tjaelijh viertiestidh
 • sjangerem goerehtidh
 • tjaelijem goerehtidh
 • teemam goerehtidh

Teema jïh dåeriesmoere

 • Voestegh datne teemam nænnosth jïh dan mænngan tjoerh daam gaertjiedidh guktie maahtah laavenjassine gïehtelidh.

Teema

gaertjiedimmie

dåeriesmoere

Saemien lidteratuvre

Dikth åerjael-saemien gïelesne

Viertiestidh: Elle Holm Bullen dikte Mov håhkoe jïh Gustav Kappfjellen dikte Laevie

Disposisjovne

Tjaelieh barkoe-soejkesjem jïh disposisjovnem.

Åvte-sæjroe: dåeriesmoere, nomme, daatoe, jaepie, klaasse, skuvle, bïhkedæjjan nomme

Sisvege: boelhketji tihtelh jïh sæjroej nummerh

 • Aalkoe: voestes boelhketje – dåeriesmoere, tjaelijh jïh tjaalegh
 • Mubpie boelhketje: åenehks gåabpatjahki dikti sisvege
 • Gåalmede boelhketje: dïejvesidie bïhkedidh
 • Njealjede boelhketje: diktem Mov håhkoe analyseradidh
 • Vïjhtede boelhketje: diktem Laevie analyseradidh
 • Govhtede boelhketje: gïeleldh viehkie-dïrregh diktine
 • Tjïjhtjede boelhketje: dah göökte dikth viertiestidh


Galhkuve: Daesnie datne tjaalah maam gaavnih jïjtjedh baakoejgujmie, dåeriesmoeren konklusjovne.

Læringsressurser

Tjaaleldh govlesadteme