Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Tjaaleldh govlesadtemeChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Tjaaleldh govlesadteme

Tjaaleldh govlesadteme lea saemien lohkedh jïh saemien tjaeledh. Datne dov tjaaleldh govlesadtemem evtiesovvh gosse ovmessie sjangerigujmie barkh. Jis edtja hijvenlaakan tjaaleldh govlesadtedh, dle daerpies maehtedh maereles tjaalegh darjodh mah leah dåastoejasse sjïehtedamme.

Hjelpemidler. Tegning.
Viehkie-vierhtieh.

Emner

Tjaaleldh govlesadteme

  • Tjaelemen bïjre

    Tjaaleldh govlesadteme dellie datne lohkh jallh tjaalah. Lohkh vielie dan bïjre daennie sæjrosne.

Læringsressurser

Tjaaleldh govlesadteme