1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Ektie-bïejeme tjaaleghChevronRight
  4. Ektie-bïejeme tjaalegi bïjreChevronRight
  5. Guktie ektiebïejeme tjaalegh bigkedhChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Guktie ektiebïejeme tjaalegh bigkedh

Jïjnjh mah ektie-spïelem jïh ektiedimmiem aktene ektie-bïejeme tjaalegisnie sjugniedieh. Daelie edtjebe komposisjovnem, jievkehtimmiem jïh bïevnese-ektiedimmiem veelebe vuartasjidh.

Ovmessieh plaeriej åvtesæjroeh. Guvvie.

1. Komposisjovne (hammoe)

Guktie plaerie-sæjroe vååjnoe maahta lohkijem vuesiehtidh mij lea ektesne, jïh lohkijem viehkiehtidh vaaksjoehtidh dennie ektie-bïejeme tjaalegisnie. Naemhtie guktie akte plaerie-sæjroe lea öörnedamme, soptseste vuesiehtimmien gaavhtan mah guvvieh jïh bijjie-tjaalegh mah leah ektesne, jïh mah aamhtesh mah vihkeles. Åtnoe vuestie-bielijste jeerehtsem sæjrosne sjugnede jïh lohkijen ïedtjem gååske.

2. Jievkehtimmie

Ij gåaredh gaajhkh tjaalegh åehpiedehtedh naemhtie guktie mijjieh bijjie-guvviem gaajhkeste åadtjobe dallegh. Gærjine tjoerebe vuesiehtimmien gaavhtan plaeriedidh. Aaj håaleminie, filmine jallh laavloeminie åadtjobe sisvegem daejredh ånnetji ånnetji. Ihke mijjieh edtjebe dagkerh teeksth dååjredh goh dah leah iktemearan, dellie tjuara biehkieh årrodh mah mubpesth jeahtasuvvieh jïh mah aktem såarhts rööpses laejkiem sjugniedieh teeksten tjïrrh. Melodije jïh refrenge laavloeminie/ vueline/ joejkine leah dagkerh såarhts biehkieh.

Gievrie. Guvvie.
Freavnantjahke gievrie

Learoe-gærjine akte jïebne jeerehtse tjaelemen, guvviej jïh grafihkeles biehkiej gaskem dejnie ovmessie sæjrojne mah jievkehtimmiem jïh mierieh lohkemasse vedtieh. Klaerieh dejnie grafihkeles biehkine aaj ektiedimmiem sjugniedieh. Vihkeles hoksedh gaajhkh sæjroeh eah eevre seammalaakan vååjnh, juktie dellie lohkije sæjhta tuhtjedh dah leah akte-laaketje jïh ovrovne. Gosse jievkehtimmie tsööpkesåvva dellie jeerehtse sjædta, jïh lohkije tjöödtjeste jïh våårkehke sjædta. Akte dagkeres tsoepkenasse åadtjobe vuesiehtimmien gaavhtan fïerhten aejkien mijjieh akten orre kapihtelasse båetebe aktene learoe-gærjesne. Daesnie bïeljelimmiem åadtjobe mij akt orre båata, sïejhmemes viehkine aktede stoerre bijjie-tjaalegistie, guvveste, teekste-burhtjeste jïh muvhten aejkien orre klaerijste.

3. Bïevnese-ektiedimmie

Mijjieh gåajhtsadibie guvvieh, tjaelemem, soptsestimmiem jïh jeatjah biehkieh goh akte iktemearan tjaalege raaktan dan åvteste dah leah seamma sæjjan bïejesovveme (brosjyre, plaerie-sæjroe), dan åvteste dah seamma tïjjen åehpiedehteme sjidtieh (musihke jïh tjoejh akten filmese), jallh dan åvteste dah sinsitniem dåaradellieh (sæjroeh gærjesne, tjoevke-guvvieh PowerPoint-boelhkesne). Dan åvteste mijjieh gåajhtsadibie dam ektie-bïejeme tjaalegem goh akte ektievoete, ibie fïerhtem bieliem fïereguhtene haeresne toelhkesth, men dam ektesne vuejnebe dejnie jeatjah teekstine. Ektie-spïele dej ovmessie hammoej gaskem aktene ektie-bïejeme teekstesne gohtjebe bïevenese-ektiedimmie jallh mïeleektie-spïele.

Baakoeh

Saemien

Daaroen

ektie-spïelh

samspill

ektie-bïejeme

sammensatt

jievkehtimmie

rytme

bïevnese-ektiedimmie

informasjonskobling

bijjie-tjaalege

overskrift

ïedtje

interesse

bijjie-guvvie

oversiktsbilde

mubpesth jeahtasuvvieh

blir gjentatt

mierie

ramme

tsoepkenasse

brudd

teekste-burhtje

tekstboks

mïeleektie-spïele

betydningssamspill

Læringsressurser

Ektie-bïejeme tjaalegi bïjre