1. Home
 2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
 3. Ektie-bïejeme tjaaleghChevronRight
 4. Ektie-bïejeme tjaalegi bïjreChevronRight
 5. Mah ektie-bïejeme tjaalegh gååvnesieh?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Mah ektie-bïejeme tjaalegh gååvnesieh?

Aktene ektie-bïejeme tjaalegisnie ij leah ajve dïhte mij tjaalasåvva baakoejgujmie jïh bokstaavigujmie. Ektie-bïejeme tjaalegisnie dovne teeksth, guvvieh jïh/ jallh tjoejh mah aktese bïejeme.

Jåvle-aajja skovterisnie. Guvvie.

Ektie-bïejeme tjaalegh

Ektie-bïejeme tjaalegh leah vuesiehtimmien gaavhtan:

 • fotografije
 • guvvie
 • laavlome
 • joejke/vuelie
 • musihke
 • soptsestimmie
 • kråahpe-gïele
 • reportasje
 • reklaame
 • filme
 • draama
 • guvvie-raajroe

Aktene ektie-bïejeme tjaalegisnie jienebh joekehts soptsestimmie-vuekieh. Musihke-video vuesiehtimmien gaavhtan dovne musihkem, baakoeh, guvvieh jïh daanhtsoem utnieh. Doh ovmessie soptsestimmie-vuekieh aktem elliesvoetem sjugniedieh.

Man åvteste tjaalegh ektie-bïejeme?

Akte vihkeles fåantoe man åvteste mijjieh ektie-bïejeme tjaalegh darjobe, lea doh ovmessie soptsestimmie-vuekieh ovmessie funksjovnh utnieh. Akte fotografije maahta vuesiehtimmien gaavhtan vuesiehtidh guktie akte almetje vååjnoe, mearan baakoeh maehtieh soptsestidh almetjen nommem, man båeries lea jïh man åvteste guvvie destie.

Guvvie vuesehte man båeries Jon Øigaarden lea, mearan taale dam eevre veele soptseste. Vuestelen dle guvvie mijjese Øigaarden ååredæjjam vielie veelebe vuesehte goh naan ræjhkoes baakoeh lin buektiehtamme.

Forside av dagbldets Magasinet som viser ansiktet til Jon Øigaard med tekst under. Foto.

Åvte-sæjroe plaeresne Dagbladet, laavadahken lissielåhkoe

Appelle åajjan jïh vaajmose

Ovmessie soptsestimmie-vuekieh sinsitniem ållesth darjoeh. Gosse jienebh soptsestimmie-vuekieh ektiedibie, maehtebe tjaalegh sjugniedidh mah doh ovmessie vuekieh bööremeslaakan nuhtieh. Fotografijh jïh musihke daamtaj åtnasuvvieh juktie mijjen domtesh tsevtsedh, mearan tjaeleme-gïele maaje jeatjah funksjovnh åtna guvviejgujmie jïh tjoejine ektine.

Bilde av to føtter som er lenket til en seng med tekst under. Foto

Daate guvvie domtesidie tjarke tsavtsa. Jïjnjh almetjh dealasieh gosse dagkerh guvvieh vuejnieh. Dïhte tjaaleldh teekste edtja mijjem viehkiehtidh domtesidie dahkose jeatjahtehtedh. Baakoeh bievnieh maam mijjieh maehtebe darjodh jis sïjhtebe almetjh viehkiehtidh mah njåvtasuvvieh.

Læringsressurser

Ektie-bïejeme tjaalegi bïjre