1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Aamhtese-tjaaleghChevronRight
  4. Aamhtese-tjaaleghChevronRight
  5. Laavenjassh: Faage-tjaaleghChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Laavenjassh: Faage-tjaalegh

Daennie sæjrosne laavenjassh faage-tjaalegi bïjre.

1. laavenjasse

Daennie laavenjassesne datne edtjh pryövedh almetjem buerkiestidh.

Lohkh tjaalegem Ole Westfjell: Følte seg trakassert på sameskolen.

  • Gusnie skuvlem veedtsi?
  • Maam Åvla skuvle-tïjjeste måjhta?
  • Guktie vïenhth skuvle Åvlam tsevtsi?

2. laavenjasse

Lohkh tjaalegem Ellen Bull Jonassen: Voestes learohkh Saemienskuvlesne Snåasesne

  • Gusnie skuvlem veedtsi?
  • Maam Ellen skuvle-tïjjeste måjhta?
  • Guktie vïenhth skuvle Ellenem tsevtsi?

3. laavenasse

Viertesth Ole Westfjellen jïh Ellen Bull Jonassenen skuvle-tïjjem.

Læringsressurser

Aamhtese-tjaalegh