Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. LyrihkeChevronRight
  4. Lyrihken bïjreChevronRight
  5. DikthChevronRight
  6. Soptsestem gosse datne vualkemeChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Soptsestem gosse datne vualkeme

Daennie sæjrosen maahtah diktem Soptsestem gosse datne vualkeme lohkedh maam Inger-Mari Aikio-Arianaick tjaaleme. Dikte lea gærjeste Åvtese jåhta jïh Lena Kappfjell lea diktem jarkoestamme.

Askedibie daeviejijjege. Guvvie.

Soptsestem gosse datne vualkeme

aellieh gieriesvoeten bijre soptsesth

akten jijjen mænngan

manne aaj sjeavohtsh oktemisnie låasem

gosse datne vaadtsajamme[1]

  1. 1«Åvtese jåhta, åarjelsaemien tjaalegh jïh tjaalegh åarjelsaemien». Kappfjell, Lena Gaski, Harald. DAT o.s. 2005.

Læringsressurser

Dikth