Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. LyrihkeChevronRight
  4. Lyrihken bïjreChevronRight
  5. DikthChevronRight
  6. SirriehChevronRight
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Sirrieh

Ella Holm Bull lea diktem Sirrieh tjaaleme. Dikte lea gærjesne Ov-messie darjomes mij jaepien 2000 trygkesovvi.

Bilde av blåbær. Foto

Sirrieh

Sirrieh, sirrieh, sirrieh plaave sirrieh.

Sirrieh, sirrieh, sirrieh sieties sirrieh.

Sirrieh, sirrieh, sirrieh njaelkies sirrieh.

Sirrieh tjöönghkem.

Sirrieh byöpmedem.

Sirrijste njaelmie plååvede.

Sirrijste soermh aaj plååvedieh.

Sirrieh dan slaemkiestieh.

Sirrieh dellie easka slaemkiestæjjah.

Slaemkiestieh maam leam dorjeme.

Læringsressurser

Dikth