Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. LyrihkeChevronRight
  4. Lyrihken bïjreChevronRight
  5. Guktie diktem analyseradidhChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti
SharedResourceDelte ressurser

Kildemateriale

Aellieh maaneme

Martha Jåma dam diktem tjaaleme. Martha Jåma Sveerjesne reakasovvi jaepien 1926 jïh sealadi jaepien 2016. Dïhte lohkehtæjjine barki dovne Sveerjesne jïh Nöörjesne. Dikte Aellieh maaneme lea gærjesne Åarjel-saemien 6. Govhtede gærja.

Bovtsh giedtesne jårreminie. Guvvie.

Aellieh maaneme

Aellieh maaneme
man guhkiem gaatoeh.
Dov bovtsh gaarvanetieh.
Gie vuajna
mejtie dov aaltoe guadteme?
Ih vielie mijjen mievhkies
gielem soptsesth.
Mijjen vuekieh dutnjien
ammes sjidtieh.
Mohte annje lea dålle
gåetien aernesne buelieminie.
Annje gujht bovtse
jaevriebealan geadtan
tjåanghkene.
Annje gujht maaneme
baalkam gaavnh.