Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Gïeleviehkie-dïrreghChevronRight
  4. Laavenjassh: PersonifikasjovneChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh: Personifikasjovne

Daennie sæjrosne datne gaavnh laavenjassh faage-sæjrose Personifikasjovne.

Göökte tsåahkah haelehteminie. Guvvie.

Laavenjasse

Profeete Kahlil Gibrane aavoen jïh sårkoen bïjre tjaaleme.

Lohkh biehkiem Kahlil Gibranen gærjeste vuelielisnie jïh vaestedh gyhtjelasside.

  1. Mah abstrakte jiehtegh leah personifiseradamme?
  2. Buerkesth Gibranen guvviem jïjtjedh baakoejgujmie.
  3. Man åvteste vïenhth tjaelije naemhtie tjaaleme jïh ij aamhteseprosa-tjaalegem tjaaleme.

Såemies dijjeste jiehtieh: «Aavoe stuerebe sårkoste», mubpieh jiehtieh: «Ijje, sårkoe stööremes.» Men jeahtam ibie maehtieh dejtie juekedh. Dah leah ektesne, jïh gosse akte dejstie oktegh dov baalte tjahkesjeminie, mujhtieh dellie, dïhte mubpie dov seangkosne åerieminie.

Læringsressurser

Gïeleviehkie-dïrregh