Hopp til innhold

 1. Home
 2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
 3. Gïeleviehkie-dïrreghChevronRight
 4. Laavenjassh: Eufemisme jïh dysfemismeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Laavenjassh: Eufemisme jïh dysfemisme

Laavenjassh faage-sæjrose Eufemisme jïh dysfemisme.

Aarpijen baarhkohkh jïh voedtegh. Guvvie.

1. laavenjasse

Bïhkedh jiehtiegidie.

Jiehtegh vuelielisnie maehtieh aaj eufemisminie årrodh. Bïhkedh maam dah jiehtieh.

 1. guhkiem jealeme
 2. geerve-filme
 3. lohkeme-hierkie
 4. kaarre
 5. leajojne
 6. jåama

2. laavenjasse

Digkiedimmie-laavenjasse.

Daaroen-gïelesne jïh eenngels-gïelesne eufemisme lea joekoen sïejhme gïeleviehkie-dïrrege. Guktie dellie åarjel-saemien gïelesne? Mijjieh eufemismem gïeleviehkie-dïrreginie nuhtjebe gosse tjaelebe jallh soptsestibie? Bïhkedh guktie jïh gåessie, jïh jis jïjnjem jallh vaeniem nuhtjebe. Man åvteste hijven eufemismem nuhtjedh?

3. laavenjasse

Viertesth jiehtiegidie vuelielisnie. Akte jiehtege lea ektie-jiehtege jïh dïhte mubpie lea dysfemisme. Buerkesth maam dysfemisme mijjese jeahta.

 1. gåetie/ movreh-gåetie
 2. goerkesadteme/ gïemhpesvoete
 3. reerenasse/ faamohke

Baakoeh

Saemien

Daaroen

reerenasse

regjering

goerkesadteme

toleranse

Læringsressurser

Gïeleviehkie-dïrregh