Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Gïeleviehkie-dïrreghChevronRight
  4. Laavenjassh: SymbolhChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øvelse

Laavenjassh: Symbolh

Saemien symbolh jïjnje åtnalgovveme. Daennie laavenjassesne edtjh bïhkedidh gustie vïenhth symbolide veedtjeme jïh maam sijhtieh symboligujmie soptsestidh.

Læringsressurser

Gïeleviehkie-dïrregh