Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Metonymije

Metonymijem jïh synekdokem maehtebe gïeleviehkie-dïrreginie nuhtjedh. Gosse daejtie gïeleviehkie-dirregidie nuhtjebe dellie jortehtibie.

Juelkietjengerelaage. Guvvie.

Gosse akte baakoe orre sisvegem åådtje, dellie mijjieh gïeleviehkie-dïrregem metonymijem nuhtjebe. Jis mijjieh plaerieh lohkebe dellie metonymijh joekoen sïejhme daaroen-gïelesne.

Gïehtjedh vuesiehtimmide:

Åarjel-Trøndelaage gulliem vitni.

Dellie fylkhen nomme soptseste gubpede almetjh böötin mah vitnin, jïh dellie fylhken nomme mentonymijinie sjædta.

Slåahte aktem presse-bïevnesem seedti.

Gosse mijjieh baakoem slåahtem lohkebe daennie raajesisnie dellie mijjieh guarkebe slåahte lea gånka jïh dan fuelhkie.

Harald Gaski gærjesne Med ord skal tyvene fordrives tjaala Jakob Fellman metonymijem nuhtjeme vuelesne Soelege jïh nåejtie. Gaski tjaala nåejtie lea aalkoe-almetjh (saemieh) jïh soelege lea almetjh mah saapman båetieh jïh sijhtieh eatnemem vaeltedh.

Synekdoke

Gosse mijjieh synekdokem nuhtjebe dellie mijjieh aaj jortehtibie. Synekdoke lea jis mijjieh biehkiem mestie akt neebnebe gosse edtjebe elliesvoetem buerkiestidh. Maehtebe dam vuekiem nuhtjedh gosse edtjebe giem akt ållermaehtedh.

Sigle-vïnhtsem maehtebe gåhtjodh: veelkes siglh

Baakoe

Saemien

Daaroen

elliesvoete

helhet

Læringsressurser

Gïeleviehkie-dïrregi bïjre