Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Govlesadteme ChevronRight
  4. Mij lea govlesadtemeChevronRight
  5. GovlesadtedhChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Gosse daan learoe-baalkan mietie lïereme dellie edtjh maehtedh:

  • daejredh mij govlesadteme
  • gïele-funksjovnh gaavnedh
  • argumenth gaavnedh jïh tjïelkestidh
  • argumentereles tjaalegh tjaeledh
  • goltelidh jïh eerlegevoetem vuesiehtidh mubpiej argumentasjovnese