Hopp til innhold

 1. Home
 2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
 3. Govlesadteme ChevronRight
 4. Mij lea govlesadtemeChevronRight
 5. Laavenjassh: Goltelidh jïh soptsestidh ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øvelse

Laavenjassh: Goltelidh jïh soptsestidh

Laavenjassh faage-sæjrose Goltelidh jïh soptsestidh.

Nïejte jïh baernie. Guvvie.

1. laavenjasse

NRK Saepmie raadijove-saadtegh seedtie åarjelsaemien-gïelesne.

 1. Goltelh aktem daejstie jïh goltelh eensilaakan maam journaliste jeahta.

 2. Tjaelieh tsiehkie-baakoeh mearan golteleminie.

 3. Maam dïhte jeehti?

 4. Veeljh aktem aamhtesem programmeste.

 5. Maam mïelh daan aamhtesen bïjre? Buerkesth. Jis daarpesjh maahtah vielie bïevnesh ohtsedidh, vg. gaske-viermesne.

 6. Ussjedh datne journaliste. Darjoeh njaalmeldh reportaasjem aamhtesen bïjre.

2. laavenjasse

NRK Saepmie aaj TV-saadtegh åarjelsaemien-gïelesne seedtie.

 1. Vuartesjh aktem daejstie gusnie naakenh argumenteradieh.

 2. Vuartesjh jïh goltelh eensilaakan maam dah jiehtieh.

 3. Guvvieh jïh sisvege aamhtesasse sjiehtieh? Buerkesth.

 4. Goltelh argumentasjovnem. Mah argumeenth dah nuhtjeme?

 5. Ovmessie vuekieh gååvnesieh guktie maehtebe argumeente-raajesh aelkedh,


Vuesiehtimmien gaavhtan:

 • Mïelem / Manne mïelem ...
 • Mov mïelen mietie ...
 • Mov mïelesne ...
 • Mov vuajnoe ...
 • Ussjedem / Manne ussjedem ...
 • Sïjhtem jiehtedh ...
 • Tuhtjem / Manne tuhtjem ...
 • Vïenhtem / Manne vïenhtem ...
 • Åtnam / Manne åtnam ...

Ussjedh jïh tjaelieh dov argumeenth aamhtesinie. Mujhtieh sjyöhtehke jïh eensi argumeenth nuhtjedh.