Hopp til innhold

  1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. Govlesadteme ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Govlesadteme

Gosse sïjhth mubpide maam akt jiehtedh jallh sïjhth mubpiejgujmie soptsestalledh dellie datne govlesadth. Maahtah njaalmeldh jïh tjaaleldh govlesadtedh, baakoejgujmie, væhtajgujmie jallh bokstaavigujmie.

Aahka gon aahkuvh soptsesteminie. Guvvie.
Aahka gon aahkuvh soptsesteminie

Emner

Govlesadteme

  • Soptsestalledh almetji vihkielommes govlesadteme-vuekie aejkien mietie. Dejnie maehtebe lïeredh, laavenjostedh, digkiedidh, tsællodh jïh soptsestidh.

  • Mij njaalmeldh tjaalege? Gellie tjaaleginie mijjieh njaalmeldh govlesadtemem nuhtjebe, jïh dellie mijjieh dåastojh njaalmeldh tjaalegijstie.