1. Home
  2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
  3. SjangerhChevronRight
  4. Mij akte sjangere?ChevronRight
  5. VuertieminieChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Vuertieminie

Vuartesjh filmem jïh vaestedh gyhtjelasside.

Laavenjasse

a. Mennie sjangerisnie daate filme?

b. Gie vuertieminie? Buerkesth.

c. Man åvteste vuertieminie?

d. Mij heannadamme eannan filme aalka?

e. Mij heannede mænngan filme orrijamme?

Tjaelieh tjaalegem. Veeljh sjangerem.

Læringsressurser

Mij akte sjangere?