1. Home
 2. Åarjelsaemien voestesgïeline BF jïh SRChevronRight
 3. SjangerhChevronRight
 4. Mij akte sjangere?ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Mij akte sjangere?

Baakoe sjangere båata dehtie latijnen baakoste genus mij seamma goh fuelhkie jallh såarhte.

Baakoeh sjangeri bïjre. Guvvie.

Vuesiehtimmien gaavhtan heamture jïh vaajese leah seamma fuelhkesne, mearan kåserije ij seamma fuelhkesne. Tjaalegh mah seamma fuelhkesne seamma væhtah utnieh. Heamture jeatjah væhtah åtna goh artihkele. Men akte draama-filme lea mahte seamma mij dokumentaare-filme. Romaane jïh novelle leah aaj mahte seammalaakan.

Mijjieh jiehtegem sjangere nuhtjebe gosse edtjebe njaalmeldh jïh tjaaleldh tjaalegh juekedh. Daesnie naan vuesiehtimmieh:

 • Njaalmeldh sjangere håaleme, gihtjedimmie, salme, rohkelimmie
 • Filme-sjangere
  maana-filme, draama-filme, dokumentaare-filme
 • Musihke-sjangere
  vuelie, joejkeme, pop-musihke, rock-musihke

Man gellie sjangerh gååvnesieh?

Ibie dïsse maehtieh vaestiedidh. Gosse edtjebe aktem tjaalegem buerkiestidh mennie sjangerisnie, dellie mijjieh maehtebe tjaalegen væhtah goerehtidh guktie:

 • Sisvege
  gieriesvoete-soptsese, bïjle-saernie
 • Hammoe
  dialååge, byjjes prievie, dikte
 • Aajkoe
  bööredimmie, gijhteme-prievie, learoe-gærja
 • Seedtije
  lohkeme-lahtese, learohke-tjaalege
 • Dåastoje
  maana-gærja, noerebaelien-filme
 • Medijume
  raadijove-teatere, telefovne-soptsestimmie, chatte
 • Tsiehkie
  skylleme-håaleme, barkoe-gihtjedimmie

Akte tjaalege – maahta gellie sjangeridie sjïehtedh

Mijjieh maehtebe aktem tjaalegem joekehts-laakan buerkiestidh. Tjaelije Ellen Márjá Vars romaanem Kátjá tjaaleme. Mijjieh maehtebe daam gærjam gåhtjodh dovne noere-baelien romaanine jïh byjjenimmie-romaanine. Noere-baelien romaane soptseste gïese gærja sjeahta, jïh byjjenimmie-romaane gærjan sisvegem buerkeste. Sjangere-nommh mejtie mijjieh veeljebe iktegisth vuesiehtieh dïsse mïsse sïjhtebe vuesiehtidh.

Jis sjangerenomme fååtese dellie ij leah aelhkie daejredh mennie sjangerisnie tjaalege jallh laavlome. Goltelh vuesiehtimmiem. Mennie sjangerisnie lea, musihke? vuelie? laavlome? Jallh gellie sjangeridie sjeahta?

Læringsressurser

Mij akte sjangere?